НУШ

Нова 
Українська 
Школа

ПЕРЕТВОРИТИ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ НА ВАЖІЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗГУРТОВАНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Спілкування державною мовою

Спілкування іноземними мовами

Математична грамотність

Компетентності в природничих науках і технологіях

Соціальні і громадянські компетентності

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння навчатися впродовж життя

Загальнокультурна грамотність

Підприємливість та ініціативність

Екологічна грамотність і здорове життя

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».

Закон України «Про освіту»

ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ

Патріот

 з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення

Цілісна особистість,

усебічно розвинена, здатна до критичного мислення

Інноватор,

здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя