Самоврядування

Самоврядування це –

· Метод організації дитячого колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості;
· Складова частина системи педагогічних закладів, оскільки воно вирішує специфічні завдання у створенні єдиного колективу дорослих і дітей;
· Наслідок педагогічного управління дітьми з боку дорослих;
· Принцип організації життя дитячого колективу;
· Діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку та спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема.

СТАТУТ

Козацької республіки «Молода Січ»

ОКЗ «Михайлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія» ім. Героя Радянського Союзу І.А. Найдьонова»

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Учнівське самоврядування Козацька республіка «Молода Січ» є добровільною, неприбутковою, місцевою, яка об’єднує учнів ОКЗ «Михайлівський  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія» ім. Героя Радянського Союзу І.А. Найдьонова» на основі добровільності та спільних інтересів, з метою виконання статутних завдань.

1.2. Діяльність Козацької республіки «Молода Січ» поширюється в межах закладу і здійснюється на засадах добровільності, гуманізму, рівноправності її членів, самоврядування, демократичності, законності та відкритості.

1.3. Козацька республіка будується на засадах ідейних, духовних, моральних, військово-патріотичних, господарських традицій батьків, дідів-пращурів, славного українського козацтва.

1.4. Козацька республіка не пов’язана з діяльністю жодної партії чи релігійної організації, які існують на Україні та за її межами.

1.5. Мова спілкування і діловодства в Козацькій республіці - державна, українська. Організація має власний девіз і прапор.

1.6. Козацька республіка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Статутом школи, цим Статутом.

 

РОЗДІЛ ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

2.1. Основною метою діяльності організації є:

■ виховання у дітей віри в себе, у свої сили, любові до своєї родини, до рідного краю, своєї держави;

■утвердження,примноження традицій та звитяг українського народу;

■ вивчення минулого свого народу; козацьких традицій та звичаїв;

■ збереження природи рідного краю;

■формування свідомого ставлення та дотримання здорового способу життя;

■розвиток співробітництва, дружніх, морально-етичних та правових стосунків між учасниками навчально-виховного процесу;

■розвиток творчих здібностей та інтелектуального потенціалу особистості;

■ залучення до різних видів мистецтва та культури;

■надання необхідної інформації, допомоги членам організації;

2.2. Для досягнення мети організація вважає пріоритетними такі напрямки діяльності:

■ вивчення та примноження традицій козацтва та свого народу;

■участь у заходах з охорони навколишнього середовища;

■організація і проведення культурно-освітніх, військово-патріотичних,  спортивних та інших масових заходів.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

3.1. Членами Козацької республіки мають право бути учні школи віком від 7 до 18 років, які виявили себе як такі, що мають бажання бути її членами, погоджуються з її Статутом і здійснюють виконання статутних завдань.

3.2. Члени Козацької республіки за віком поділяються на вікові групи:

-козачата – 1-4 класи

-джури – 5-8 класи

-молоді козаки – 9-11 класи

3.3. Член Козацької республіки дотримується закону «Український козак - душа правдива, справедлива і незрадлива».

3.4. Члени Козацької республіки мають право:

- голосу на козацьких радах;

- обирати та бути обраними до керівних органів Козацької республіки всіх рівнів;

-виносити на розгляд Козацької ради питання про діяльність Козацької республіки.

-отримувати козацькі звання та нагороди;

-робити запити та одержувати відповідь на свої пропозиції і заяви до Козацької республіки;

-працювати у структурах Козацької республіки;

-отримувати від Козацької республіки моральну, духовну та іншу допомогу.

-приймати участь у всіх заходах під проводом Козацької Ради.

3.5. Члени Козацької республіки зобов'язані:

- виконувати вимоги Статуту;

-виконувати постанови та рішення Кошового отамана Козацької республіки, Козацької Ради;

- дотримуватися здорового способу життя, піклуватися про Козацьку республіку, свій козацький рій;

-зберігати та розвивати українські козацькі звичаї та традиції, оберігати честь та гідність козацького імені, займатися суспільно-корисною діяльністю, дотримуватись принципів і норм козацької моралі, козацької етики.

3.6. Членство у Козацькій республіці припиняється:

- за власним бажанням члена Козацької республіки, виявленим у формі письмової чи усної заяви;

- за рішенням Козацької ради, за поведінку, не сумісну зі званням її членів.

РОЗДІЛ IV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

4.1. Первинною ланкою Козацької республіки є первинне козацьке товариство – козацький рій на чолі з ройвим, обраним загальними зборами рою.

4.2. У своїй діяльності рої керуються  цим Статутом, рішеннями Козацької Ради, наказами Гетьмана.

4.3. Рої створюються в кожному класі за рішенням установчих зборів козачат, джур, козаків на основі їх вільного волевиявлення.

4.4. Рої входять до складу Козацької республіки як її структурні ланки.

4.5. Рої вирішують питання, які належать до їх компетенції, самостійно, в межах, що не суперечать Статуту.

4.6. Рої:

 • Мають свою назву, девіз;
 • Приймають рішення про прийому в члени «Козацької республіки» та виключення з її членів;
 • Вирішують питання участі в заходах відповідно до плану роботи організації;
 • Вирішують питання внутрішнього життя рою та йог очленів;
 • Обирають терміном на один рік ройового, заступника ройового.

4.7. Ройовий:

 • підзвітний керівним органам Козацької республіки та загальним зборам роїв;
 • разом з представником від свого рою представляє рій на Козацький Раді, де має право вирішального голосу;
 • визначає поточні завдання і напрямки діяльності рою, призначає представників до «осередків» від свого рою;
 • організовує виконання Статутних завдань в межах свого рою.

4.8. Козацька Рада:

Є вищим керівним органом Козацької республіки, до якої входять: Гетьман, Бунчужний (заступник Гетьмана), Писар, ройові, «осередки» та їх керівники, представники всіх козацьких роїв.

Козацька Рада скликається не рідше одного разу на місяць. Позачергове скликання Козацької Ради може бути здійснене на вимогу одного із, роїв або адміністрації школи. Козацька Рада:

 • визначає і затверджує принципи, завдання і напрямки діяльності Козацької республіки;
 • затверджує Статут «Козацької Республіки», вносить до нього зміни та доповнення;
 • затверджує склад Козацької Ради;
 • затверджує плани роботи роїв, символіку Козацької республіки, плани роботи організації, річні звіти.

4.9. «Осередки»:

Є постійно діючими ланками кожного рою. Керують роботою осередків ройові або їх заступники, які обираються на зборах рою терміном на один рік. Напрямки роботи «осередків» є чітко визначеними:

 1. «Осередок «ОХОРОНЦІ»:
 • організовує та контролює чергування по школі та класах;
 • займається попередженням правопорушень серед членів організації;
 • займається правовою освітою;
 • контролює поведінку козаків у школі;
 • контролює дотримання чистоти у школі та на подвір'ї;
 • відповідає за збереження шкільного майна та підручників;
 1. «Осередок «МУДРЕЦІ»:
 • контролює успішність членів Козацької республіки;
 • бореться з пропусками уроків та спізненнями до школи;
 • організовує взаємо допомогу в навчанні;
 • веде контроль за станом учнівських щоденників.
 1. «Осередок «СКОМОРОХИ»:
 • організовує конкурси, виставки;
 • надає допомогу у проведенні свят, вечорів, ранків, зустрічей, виховних годин;
 1. «Осередок «ОЛІМПІЙЦІ»:
 • організовує спортивні змагання та свята;
 • допомагає у роботі спортивних секцій;
 • пропагує здоровий спосіб життя.

5.«Осередок «ІНФОРМАЦІЯ» :

 • участь в конкурсах юних журналістів,
 • організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру,
 • готує і проводить інформаційні повідомлення з різних питань;
 • висвітлює цікаві шкільні традиції.

6.Волонтерський загін «МИЛОСЕРДЯ»

 • піклується про ветеранів, інвалідів;
 • виявляє милосердя до хворих і людей похилого віку;
 • організовує зустрічі з ветеранами, учасниками війни.

4.10. Гетьман Козацької республіки:

Є вищою посадовою особою Козацької республіки. Обирається на загальних звітно-виборних зборах, шляхом таємного голосування усіх членів організації.

Гетьман має право:

 • представляти інтереси Козацької республіки в усіх органах представницької, виконавчої влади, в громадських та міжнародних організаціях;
 • накладати «вето» на рішення Козацької Ради та повертати його на повторний розгляд;
 • контролює виконання власних рішень через Бунчужного та Писаря;
 • перевіряє діяльність ройових, і в разі виявлення порушень Статуту призупиняє їх повноваження, порушує питання їх перебування на посадах;
 • видає накази на виконання статутних вимог і рішень Козацької Ради, затверджує плани роботи Ради, плани проведення заходів Козацької Ради.

Гетьман зобов'язаний:

 • організовувати діяльність Козацької республіки відповідно до Статуту та козацьких звичаїв;
 • звітувати і нести відповідальність за свою діяльність на Козацькій Раді та загальних зборах Козацької республіки.

4.11. Бунчужний (заступник Гетьмана):

 • обирається на загальних зборах Козацької республіки шляхом таємного голосування;
 • виконує обов'язки Гетьмана в разі його відсутності;
 • звітує про свою роботу перед Гетьманом та Козацькою Радою.

           4.12Писар:

 • обирається загальними зборами Козацької республіки шляхом таємного голосування;
 • відповідає за ведення документації Козацької республіки;
 • звітує про роботу перед Гетьманом та Козацькою Радою.

РОЗДІЛ V. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

5.1. Припинення діяльності організації відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

5.2. Реорганізація Козацької республіки відбувається за рішенням загальних зборів організації, якщо за нього проголосувало 2/3 учасників зібрання.

План роботи

Козацької республіки «Молода Січ»

На 2021-2022 н.р.

Мета: формування та розвиток лідерських якостей учня, навичок ефективної взаємодії, виховання творчої, самостійної, ініціативної особистості учня

№ з/п

Заходи

Термін проведення

Відповідальний

1

Свято Першого дзвоника

01.09. 2021

Бакута Т.Ю., педагог-організатор, класні керівники 1-11 класів

2

Установчі збори  членів Ради Козацької республіки: розподіл обвя’зків, планування роботи

Вересень

1-2 тиждень

Бакута Т.Ю., педагог-організатор

3

Засідання членів Ради  Козацької республіки

Раз на місяць

Бакута Т.Ю., педагог-організатор

4

Оновлення банку даних членів Ради

Протягом року

Бакута Т.Ю., члени Ради

5

Затвердження Статуту Козацької республіки, прав та обов’язків членів Ради. Визначення напрямів діяльності та вироблення конкретних заходів у роботі Ради

Вресень, 1-2 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

6

Висвітлення інформації щодо діяльності учнівського самоврядування на сторінці сайту школи, в соціальній мережі «Facebook»

Протягом року

Бакута Т.Ю., члени Ради

7

Створення і оновлення інформаційного стенду учнівської організації «Молода Січ»

Раз на місяць

члени Ради

8

Оформлення творчих звітів (фото та відео) за результатами проведення заходів, екскурсій, походів

Протягом року

Члени Ради

9

Організація контролю чергування учнів по школі

Постійно

Члени Ради

10

Складання графіку прибирання шкільної території, її озеленення.

Екологічна акція «Чисте подвір’я»

Вересень-жовтень

Члени Ради, класні керівники 5-11 класів

11

Організація та проведення чемпіонатів школи з футболу, волейболу

Протягом року

Члени Ради, вчителі фізичного виховання

12

Допомога в організації дружин юних пожежників

Протягом року

Бакута Т.Ю., члени Ради

13

Благодійна акція «Допоможи ближньому»

Вересень-жовтень

Члени Ради

14

День працівника освіти: святковий концерт «Учитель – мій наставник у житті»

Жовтень,

1 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради, класні керівники 1-11 класів

15

День Захисника України

14.10.2021

Бакута Т.Ю., члени Ради

16

Спортивний квест до відкриття Малих Олімпійських ігор

Жовтень,

2 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради, класні керівники 5-11 класів

17

Лекції-зустрічі в рамках проведення Тижня профілактики правопорушень

За окремим планом

Бакута Т.Ю., члени Ради

18

Створення лекторської групи з метою пропаганди санітарно-гігієнічних знань серед школярів, здорового способу життя

Листопад

Бакута Т.Ю., члени Ради

19

Гра-івент «Знавці права»

Листопад,

1 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

20

День Гідності та Свободи

Листопад,

3 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

21

Презентація до Дня боротьби зі СНІДом

Грудень,

1 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

22

День Збройних Сил України: богатирські ігри

Грудень,

2 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

23

Соціальна акція «У темі», присвячена Дню прав людини

Грудень, з тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

24

Новорічні свята для учнів початкових, середніх, старших класів

Грудень, 3-4 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради, класні керівнки 1-11 класів

25

День Соборності України

Січень,

3 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

26

Заходи до Дня закоханих

Лютий,

2 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

27

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Лютий,

3 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

28

День вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

19-21 лютого

Бакута Т.Ю., члени Ради

29

Святковий концерт до 8 Березня

Березень,

1 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради, класні керівники 1-11 класів

30

Акція «Зелена весна»

Квітень-травень

Бакута Т.Ю., члени Ради, класні керівники 5-11 класів

31

Всесвітній День Землі

22.04.2022

Бакута Т.Ю., члени Ради

32

«Чорнобиль. Трагедія. Пам'ять»

Квітень,

4 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

33

День Пам’яті та Примирення. День Перемоги

Травень,

2 тиждень

Бакута Т.Ю., члени Ради

34

Проведення загальних зборів членів Ради Козацької республіки. Підведення підсумків роботи за рік

Травень

Бакута Т.Ю., члени Ради

35

Свято Останнього дзвоника

Травень

Бакута Т.Ю., члени Ради,

Класні керівники 1-11 класів