Виховна робота

Виховний аспект

Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспілсьтві та цивілізованої взаємодії з природою.

формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення, сприяння формуванню в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для майбутнього успішного вибору професії;  розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям, патріота з активною позицією, який діє згідно з  морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, інноватора, здатного змінювати навколишній світ, вчитися впродовж життя; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя

  1.  Організації і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики
  2. Проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти
  3. Організація роботи учнівського самоврядування
  4. Проведення уроків мужності
  5. Проведення тижнів, декад, місячників тощо

1. Формування в учнів основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.

3Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

4. Підготовка випускників базової школи до свідомого вибору професії і навчального закладу для продовження освіти.

5. Залучення учнів до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

 6.Затвердження культури здорового способу життя.

7. формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил.